Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

ESMO smernice pre nádorovú kachexiu

Európska spoločnosť pre klinickú onkológiu (ESMO), publikovala nové smernice pre manažment onkologických pacientov s kachexiou s cieľom zlepšiť starostlivosť a lekárom poskytnúť návod na riešenie malnutirície.

Autori zdôrazňujú nedostatočnú diagnostiku a liečbu nádorovej kachexie, čo vyžaduje väčšiu pozornosť v klinickej praxi. Odhaduje sa, že ňou trpí približne polovica onkologických pacientov v pokročilom štádiu ochorenia. Cieľom smerníc je poskytnúť onkológom kľúčové odporúčania pre zvládnutie nádorovej kachexie.

Ide o syndróm spojený s progresívnou stratou telesnej hmotnosti, anorexiou a perzistentnou odpoveďou hostiteľskej bunkovej hmoty, ako reakciou na malígny rast. Pokles príjmu potravy v porovnaní s energetickým výdajom je zásadnou fyziologickou poruchou, ktorá vedie k strate telesnej hmotnosti spojenej s onkologickým ochorením.

Onkologickí pacienti sú vo vysokom riziku malnutrície, pričom podvyživený je 1 z 3 pacientov.1 Malnutrícia má negatívny vplyv na klinické výsledky a mortalitu. Je spojená s kratšou dĺžkou prežitia, zhoršenou kvalitou života, s nižším fyzickým statusom, zhoršenou funkciou imunitného systému, zvýšenou toxicitou súvisiacou s liečbou, či väčším počtom pooperačných komplikácií.2-4  Taktiež je spájaná s dlhšou hospitalizáciou a zvýšenými finančnými nákladmi.5

Pozrite si video, kde Dr. Jann Arends, onkohematológ, predseda časti pre výživu v nemeckej onkologickej spoločnosti a hlavný autor ESMO smerníc, objasňuje dôležitosť liečby nádorovej kachexie u onkologických pacientov.

 

Kľúčové body z 18 stranového dokumentu ESMO smerníc:

Skríning:

 • U kachetického pacienta sa vyskytujú veľmi často príznaky nedostatočnej výživy a bývajú spájané so zníženou kvalitou života a nižším fyzickým statusom
 • Záchyt rizikových pacientov zavedením pravidelného štandardizovaného skríningu
 • Skríning kachexie by mal byť rutinou pri liečbe onkologických pacientov, mal by byť podporený profesionálmi s okamžitou možnosťou intervencie
 • Každému kachetickému pacientovi by malo byť ponúknuté riešenie, s cieľom zlepšenia alebo zmiernenia následkov kachexie
 • Onkologická liečba je považovaná za významnú príčinu sarkopénie
 • Odporúčanie: Pravidelný nutričný skríning a nutričná podpora, súčasťou ktorej je enterálna výživa (ak je potrebná) alebo parenterálna výživa, by mali byť odporúčané všetkým pacientom podstupujúcim onkologickú liečbu, aj tým, u ktorých je predpokladaná dĺžka prežitia len niekoľko mesiacov
 • Odporúčanie: Kachexia je definovaná ako ochorenie súvisiace s podvýživou na základe GLIM definície malnutrície a prítomnosti systémového zápalu
 • Odporúčanie: Pacienti, u ktorých nebolo skríningom zistené bezprostredné riziko malnutrície by mali byť opakovane skrínovaní v pravidelných intervaloch (každé 3 mesiace). V prípade pacientov, u ktorých je plánovaná onkologická liečba s následným vysokým rizikom podvýživy (napr.  kombinovaná liečba, zvýšená dávka chemoterapie, vysoko emetogénne látky) je potrebné vziať do úvahy profylaktickú nutričnú podporu.

Liečba:

 • Odporúčanie: Liečba kachexie vyžaduje multimodálny prístup zameraný na zmiernenie symptómov ovplyvňujúcich príjem stravy, zabezpečenie adekvátneho množstva energie a príjem nutrientov, minimalizáciu katabolických zmien, podporu svalového tréningu a psychologickú či sociálnu podporu
 • Je nemožné očakávať nárast alebo stabilizáciu telesnej hmotnosti, ak nedôjde k naplneniu nutričných potrieb
 • Orálne nutričné doplnky (ONS) bývajú odporúčané lekárom alebo dietológom ako doplnok stravy k bežnej strave
 • Odporúčanie: U pacientov s nedostatočným príjmom stravy, sú odporúčané nutričné intervencie. Uprednostňované sú nerizikové intervencie (ako napr. konzultácie či odporučenie ONS). V prípade, že je to možné, orálne nutričné doplnky by mali byť prvou voľbou pre podporu výživy pacienta. V prípade dysfágie a zachovanej funkcie tenkého čreva je možné pristúpiť k živeniu sondovou výživou. Pravidelnosť výživových intervencií by mala závisieť od potrieb pacienta

Nutričné potreby:

 • Odporúčanie: Pre naplnenie nutričných cieľov by malo byť pacientovi dodané najmenej 25 – 30 kcal/kg/deň. Režim je potrebné upravovať podľa potreby pacienta.
 • Odporúčanie: Pacient by mal prijať najmenej 1,2 g proteínu/kg/deň (pričom na dosiahnutie syntézy bielkovín by mal byť príjem bielkovín až 2 g/kg/deň).
 • Odporúčanie: U pacientov s kachexiou, by mali byť uprednostňované tukové diéty, tvoriace polovicu neproteínových kalórií.
 • Odporúčanie: Nutričné poradenstvo by malo byť prvou možnosťou podpory na zlepšenie perorálneho príjmu a možnosti nárastu telesnej hmotnosti u kachetických pacientov a pacientov v riziku, ktorí nedokážu prijímať dostatok stravy. ONS by mala byť súčasťou nutričnej podpory, a to vďaka možnosti zvýšenia množstva energie, či nárastu hmotnosti.
 • Odporúčanie: Pacienti podstupujúci liečbu chemoterapiou, rádioterapiou či chemorádioterapiou by mali prijímať ONS s omega 3 mastnými kyselinami pre zvýšenie telesnej hmotnosti, zmiernenie straty svalovej hmoty a zlepšenie kvality života.
 • Odporúčanie: Súčasťou nutričných intervencií by mali byť svalové tréningy so snahou o normalizáciu metabolického stavu (zmiernenie systémového zápalu, zmiernenie ťažkostí).

 

„U onkologických pacientov, podstupujúcich liečbu, je dôležité dbať o nutričnú starostlivosť, nakoľko vieme, že nutričná podpora organizmu má pozitívny vplyv na výsledky liečby a kvalitu života.“ Dr. Jann Arends

"Validovaný a štandardizovaný skríning rizika malnutrície v pravidelných intervaloch sa odporúča u všetkých pacientov, ktorí dostávajú protinádorovú liečbu, a u tých, ktorých očakávaná dĺka života je viac ako niekoľko mesiacov." MUDr. Andrea Škripeková, PhD.

Nádorová kachexia v ESMO odporúčaniach

Veríme, že klinická výživa by mala byť dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o onkologického pacienta. Preto sa snažíme neustále posúvať vpred a pracovať na vývoji klinickej výživy, ako napríklad u orálnych nutričných doplnkoch, ktoré sú podporou pre pacientov počas ich celej onkologickej liečby pri navýšení nutričného príjmu, zlepšení liečby vzhľadom na komplikácie a zabezpečení celkového zlepšenia kvality života.6-10 A preto vašim pacientom prinášame novinku Fortiare Advanced.


Referencie:

1. Pressoir M, et al. Br J Cancer. 2010; 102(6):966-71. Currow, et al. Ann Oncol. 2018; 29(5):1090-1091 2. Chen Y, et al. World J Gastroenterol. 2011; 17(13):1779–1786. 3.van der Meij BS, et al. J Nutr. 2010;140(10):1774 80, http://dx.doi.org/10.3945/jn.110.121202. 4. Paccagnella A, et al. 5. Hughes BG, et al. Head Neck. 2013;35(3):436–442. 6. Burden ST, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle, 2017; 8(3):437-446. 7. Baldwin C, et al. J Natl Cancer Inst, 2012; 104(5):371-385. 8. Kabata P, et al. Support Cancer Care, 2015; 23(2):365-370. 9. Manasek V, et al. Klin Onkol. 2016; 29(5):351-357. 10. Martin L, et al. J Clin Oncol 2015; 1:33(1): 90-99.

Na stiahnutie
PDF
Nádorová kachexia v ESMO odporúčaniach - MUDr. Andrea Škripeková (reprint článku)441.49 KB
PDF
ESMO GUIDELINES 2021 - Cancer cachexia in adult patients707.06 KB
Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.